With Internet, You'll never walk alone. 

 

 

 - Studenti ispit mogu polagati samo u terminima koje odredi nadležna služba fakulteta.

 - Na dan ispita, nakon prozivke, može biti odredjen dodatni termin (npr. za 2-3 dana) ako postoje opravdani 
    razlozi (veliki broj kandidata i sl.) i uslovi za održavanje ispita u drugom terminu.
   

 

Sadržaj predmeta - teme za predavanja

- Informacija i neizvesnost
- Komuniciranje u virtuelnom prostoru
- Upravljanje Internetom
- Elektronska uprava
- Internet kao sredstvo u političkom delovanju i organizovanju
- Ekonomski potencijal Interneta
- Internet i privatnost
- Internet i nove mogućnosti i oblici prenosa informacija
- Promene u funkcionisanju medijskih organizacija kao posledica Interneta
- Nove medijske tehnologije
- Internet servisi za društeno umrežavanje
- Budućnost Interneta - tehnički i socijetalni aspekti
- Upravljanje i Internet - novi pristup uredjenju društva

Cilj predmeta

U okviru predmeta razmatraju se sledeća pitanja: odredjenje pojma informacije, informacija kao osnova celokupne društvene organizacije i reprodukcije; osnovne tehnološke, informacione i društvene karakteristike Interneta; IT inovacije i njihov uticaj na informatička i društvena svojstva Interneta, digitalna nerazvijenost; decentralizacija komuniciranja, "distribuirana mreža" Interneta umanjuje potrebu kontrole i upravljanja od strane države, deklaracija o nezavisnosti u Kiberprostoru; Internet i cenzura, upravljanje (governance) putem Interneta, privatnost i bezbednost na Internetu; Internet, raznorodni medij; oblici prenosa informacija putem Interneta; promene u delovanju Interneta kao posledica stalnih tehnoloških promena i razvoja; i budući razvoj Interneta, novi servisi, direktoriji, mape, blogovi, interaktivne adrese (RSS), analitički sajtovi, sajtovi za novinare, mejling liste, sajtovi za politikologe.

Ishod predmeta

U okviru predmeta student treba da nauči: da je Internet medij koji se stalno razvija i dobija nove karakteristike, da suštinski utiče na društveni razvoj i promene, da je Internet mašina za dobijanje informacija i donošenje odluka, da Internet omogućava da inforamcije budu dostupne svuda i na svakom mestu; da razvoj IT dovodi do prebacivanja rada na računarima i Internetu na serere, do pojave "otvorenih izvora", do velikih brzina prenosa podataka; tehnološke informacione i društvene promene usled razvoja Interneta (Internet i upravljanje društvenih procesima, iznerevena očekivanja u domenu demokratizacije, nove institucije i akteri u oblasti društvenih procesa, mreže kao oblici novih strukturiranja), i da su uspešna društva samo ona koja podstiču povećanje informativnosti, efikakasnosti i uticaja digitalnih mreža i Interneta - da je znanje osnova Internet društva.

PREDISPITNE OBAVEZE Bodovi po osnovu predispitnih obaveza - 20. januar 2016

1. Prisustvo na predavanjima:
   - Na predavanjima se vodi evidencija o prisustvu.
   - Po osnovu prisustva studenti mogu da ostvare do 10 bodova.

2. Praktičan rad i Prezentacija (Pristupni rad)
   - Za uradjen Praktičan rad do 1. decembra dobija se 10 bodova a nakon tog datuma 5 bodova.
   - Praktičan rad treba uraditi po sledećem  Uputstvu za Praktičan rad.
   - Za uradjen Pristupni rad do 17. januara dobija se 10 bodova a nakon tog datuma 5 bodova.
   - Pristupni rad treba uraditi sledećem  Uputstvu za Pristupni rad.

3. I kolokvijum - Test
   - Test će biti održan 15. decembra.
   - Pitanja će obuhvatati materiju iz prvih 100 strana udžbenika.
   - Test će biti sastavljen od 15 zadataka gde treba izabrati jedan od tri ponudjena odgovora .
   - Za 15 zaokruženih tačnih odgovora dobija se 10 bodova, za 14 tačnih odgovora dobija se 9 bodova,...... a za 6 tačnih odgovora 1 bod, s tim da se za svaki odgovor koji nije tačan oduzima po 1 bod.

4. II kolokvijum - odbrana Praktičnog i Pristupnog rada
   - U okviru nastave ili na dan ispita predvidjena je javna prezentacija Praktičnog i Pristupnog rada.
   - Uspešna odbrana Praktičnog i Pristupnog rada donosi 10 bodova.

**************
**************
Bodovi po osnovu predispitnih obaveza važe u tekućoj i narednoj školskoj godini.

Studentima koji su ispunili uslov za izlazak na usmeni ispit pre školske 2017-18 će biti omogućeno ponovno ispunjavanje predispitnih obaveza u okviru usmenog ispita, tj. odgovaraće na zadatke iz "Uputstva za Praktican rad" i prezentiraće svoj Pristupni rad.
**************
**************

NASTAVNI MATERIJAL

Obaveznu literaturu čine:

- udžbenik "Communico ergo sum ili INTERNET kako je nastao i kuda smera", Prof. dr Vladimir Štambuk, Akademska misao, 2010.g., (220 strana) i
- monografija "Informatizacija društva - nove mogućnosti i krupne posledice", Mrdja Nebojša, 2014 (strane 7-39, 59-66 i 72-95).

Dopunsku literaturu čine sledeće knjige i prezentacije:

- “Internet Politics”, Andrew Chadwick, Oxford University Press, 2006
- “Informatika”, Prof. dr Vladimir Štambuk, Čigoja štampa, 2007 ili drugo izdanje iz 2014.g.), (udžbenik za osnovne studije)

- Kibernetika.ppt
- Opšta teorija sistema.ppt
- Smisao upravljanja.ppt
-
Opšta teorija informacija.ppt
- Nastanak računara.ppt
-
NIT i buducnost obrazovanja.ppt
-
Informatika.ppt
- Informatičko drustvo.ppt 
- Nastanak Interneta.ppt
- Mašine za pretraživanje.ppt
- Internet i politika.ppt
- Virtualni prostor na Internetu
- Internet - novo tržište 
- Digitalna televizija
- Cloud computing i virtualna infrastruktura
- Bezbednost i sigurnost i razvoj Interneta 
- Organizacione promene pod uticajem IT 
- Internet i kultura 
- Matrice razvoja

Studentski radovi:
- E-government
- Nadzor i privatnost na Internetu
- Zablude o Internetu bez granica
- E-mobilizacija
- E-democracy 

USMENI ISPIT

- Studenti ispit mogu polagati samo u terminima koje odredi nadležna služba fakulteta.
- Na dan ispita, nakon prozivke, može biti odredjen dodatni termin (npr. za 2-3 dana) ako postoje opravdani razlozi (veliki broj kandidata i sl.) i uslovi za održavanje ispita u drugom terminu.

Planirani termini za usmeni ispit (sa početkom u 12:00) u 2019. godini su:
- 31 januar,
- 21 februar,
- 6 jun,
- 4 jul,
- 29 avgust, i
- 19 septembar.

Način polaganja ispita  

- Studenti master studija na smerovima: Komunikologija, Novinarstvo i Izbori i izborne kampanje na ispit treba da donesu Indeks, CV i Pristupni rad (isprintovan i na USB-u).
- Uslov za polaganje usmenog ispita je da prethodno Praktičan rad i Pristupni rad budu uradjeni i prihvaćeni (e-mailom).
- Na ispitnim ceduljama su tri pitanja a studenti od toga biraju dva na koja bolje mogu iskazati svoje znanje.
- Treće pitanje se koristi ako postoji dilema da li je ocena prelazna ili da li je ocena srednja ili visoka.
- Ispitna pitanja

 

 

Kriterijum ocenjivanja

- prisustvo na predavanjima - do 10 bodova
- Praktičan rad - do 10 bodova
- Pristupni rad - do 10 bodova
- I kolokvijum (test) - do 10 bodova
- II kolokviijum (javna odbrana Praktičnog i Pristupnog rada) - do 10 bodova
- usmeni ispit - do 50 bodova
- na usmenom ispitu za 6 je potrebno poznavanje činjenica, za 7 šire obrazloženje, za 8 sposobnost uspostavljanja veze izmedju različitih elemenata na koje se pitanje odnosi, za 9 je potreban visok kvalitet prezentacije i razumevanja a za 10 i kritičko preispitivanje pitanja na koje se odgovara
- aktivnost u toku semestra (prisustvo na predavanjima i dobro uradjen test sredinom decembra studentima najčešće donosi jednu ocenu više od one koja se zasluži na usmenom ispitu.

 KAKO NAPISATI MASTER RAD