• Da bi se izbegle gužve, ispit mogu polagati samo studenti koji na obe moje e-mail adrese dan (do 20h) pre ispita e-mailom dodatno potvrde da će izaći na ispit. U odgovoru ćete dobiti tačan termin polaganja. Vaša e-mail poruka o izlasku na ispit treba da sadrži moj prethodni odgovor da ste ispunili I predispitnu obavezu i broj predavanja (uključujući i nazive) kojima ste prisustvovali.

 

 • STUDENTI KOJI NISU DOBILI ODGOVOR DA SU ISPUNILI PRVU PREDISPITNU OBAVEZU TREBA DA PROVERE DA LI SU SVE URADILI U SKLADU SA UPUTSTVOM I DA ONDA PONOVO POŠALJU PORUKU

  

 • Planirani termin za usmeni ispit u ispitnom roku "Septembar 2" je:
  • 27. septembar (utorak) u 12:00.

 

 

Prisustvo na predavanjima u školskoj 2021/22.godini

Prisustvo na predavanjima u školskoj 2020/21.godini 

 

UPUTSTVO za prijavljivanje i polaganje ispita u školskoj 2021/22 godini: 

 • Studenti mogu sami da upišu nazive predispitnih obaveza u indeks po sledećem redosledu: Prisustvo, Praktičan Rad, Test, Kolokvijum. NE TREBA UPISIVATI NAZIV PREDMETA JER SE TO UNOSI PEČATOM NA ISPITU.
 • Ispit se polaže po ispitnom spisku koji Studentska služba dostavlja profesorima.
 • Studenti moraju imati indeks da bi pristupili ispitu.  
 • Ispit mogu polagati samo studenti koji (najkasnije) dan pre ispita urade Praktičan rad i dobiju odgovor (e-mailom) da su ispunili I predispitnu obavezu.
 • Da bi se izbegle gužve, ispit mogu polagati samo studenti koji na obe moje e-mail adrese dan (do 20h) pre ispita e-mailom dodatno potvrde da će izaći na ispit. U odgovoru ćete dobiti tačan termin polaganja. Vaša e-mail poruka o izlasku na ispit treba da sadrži moj prethodni odgovor da ste ispunili I predispitnu obavezu i broj predavanja (uključujući i nazive) kojima ste prisustvovali.
 • Dodjite na ispit 15 minuta ranije i sačekajte da vas prozovem. Nemojte ulaziti sami dok ne završi prethodna grupa.
 • Bez indeksa ne može se pristupiti polaganju usmenog ispita.
 • Pre usmenog ispita studenti mogu raditi “Test” na kome se može dobiti do 10 bodova. Studenti koji dobro urade "Test" time najavljuju da su kandidati za visoke ocene.
 • Na ispitnim ceduljama su tri pitanja a studenti od toga biraju dva na koja bolje mogu pokazati svoje znanje (to ne znači da se može preskočiti neki deo udžbenika; ne postoji “prvi, drugi i treći” deo udžbenika iz kojih potiču prvo, drugo i treće pitanje na ispitnim ceduljama).
 • Treće pitanje se koristi ako postoji dilema da li je ocena prelazna ili da li je ocena srednja ili visoka.
 • Na ispitu je potrebno da o svakom pitanju govorite 5 (plus-minus 2) minuta o onome što piše na ispitnim ceduljama. Moguće je napraviti mali uvod ili nešto povezati ali odgovor mora da bude takav da se vidi da ste savladali celu ispitnu materiju.
 • Nemojte koristiti skripte za pripremu ispita. Tih 5-10 rečenica koje je neko napisao o svakom pitanju nije dovoljno. Već sam čuo mnogo sličnih ali vrlo „praznih“ odgovora.
 • Prezentacije, postavljene u delu Nastavni materijal, se koriste na predavanjima i one sadrže važne delove ("kostur") ispitne materije. Preporučujem da ih koristite pre čitanja udžbenika radi upoznavanja sa sadržajem i strukturom predmeta. Poznavanje sadržaja tih prezentacija je potrebno ali nije dovoljno za uspešno polaganje ispita.
 • Nemojte učiti po ispitnim pitanjima. Prvo treba da savladate materiju iz osnovnog udžbenika i to bez preskakanja i do kraja. Nakon toga treba koristiti ispitna pitanja za proveru znanja i onda potražiti odgovore na prvih 17 ispitnih pitanja.
 • Ova stranica je napravljena pre 15 godina da bi bila korišćena kao dopunsko nastavno sredstvo pored predavanja i vežbi.

 • Studenti koji su, iz bilo kog razloga, sprečeni da dolaze na predavanja i vežbe na ovoj stranici mogu pronaći sve relevantne informacije potrebne za pripremu i polaganje ispita.

 • Osnovna predispitna obaveza je izrada Praktičnog rada u skladu sa postavljenim Uputstvom. To su, u osnovi, vrlo jednostavni zadaci koji se odnose na vežbanje pronalaženja informacija na Internetu i izradu vašeg ličnog veb-sajta na koji treba postaviti odredjene informacije. Na usmenom ispitu kao podpitanja mogu biti postavljena i pitanja vezana za izradu Praktičnog rada.

 • Bodovanje i način ispunjavanja predispitnih obaveza mogu biti promenjeni ali u svakom slučaju za polaganje ispita potrebno je da:
  - znate samostalno da uradite zadatke iz „Uputstva za izradu Praktičnog rada“, i
  - da naučite sadržaj osnovnog udžbenika.....

 • ... 
 • ...
 • ... 
 • ...

 

 

CILJ, SADRŽAJ I ISHODI PREDMETA

U okviru predmeta razmatraju se sledeća pitanja: smisao upravljanja; informacija kao osnova procesa upravljanja sistemima; sistemski pristup: razvoj i karakteristike mašina za obradu informacija (računari); informatika kao naučna disciplina koja se bavi proizvodnjom, čuvanjem, preradom, i deseminacijom informacija; fenomen Interneta (nastanak i razvoj), mašine za pretraživanje Interneta, servisi na Internetu, kompjuterski virusi, karakteristike nastajućeg informatičkog društva - društva zasnovanog na proizvodnji informacija (mrežna organizacija, dekompozicija, postmoderna); uticaj Interneta u politikologiji i društvenim naukama, osnovne društvene posledice Interneta i njegovog budućeg razvoja.

 

 

PREDISPITNE OBAVEZE

 

1. Prisustvo na predavanjima:

2. Praktičan rad

 • Za uradjen Praktičan rad do 20. aprila dobija se 20 bodova a nakon tog datuma 10 bodova.
 • Praktičan rad treba uraditi po sledećem  Uputstvu za Praktičan rad.

3. Test (Primer Testa iz 2014. godine)

 • Na online predavanju 11. aprila biće održan "probni" online Test a pravi Test (za 10 bodova) će se raditi na dan usmenog ispita. (Rezultati Testa - 2019)   (Rezultati Testa - 2018
 • Pitanja će obuhvatati materiju iz sledećih stranica udžbenika: 7-68, 204-209 i 245-252.
 • Test će biti sastavljen od 15 zadataka gde treba izabrati jedan od od tri ponudjena odgovora.
 • Za svaki tačan odgovor dobija se 1 bod a za svaki zaokruženi odgovor koji nije tačan oduzima se 1 bod. Maksimalan broj bodova koji se upisuje u indeks iznosi 10 a najmanji 0 bodova.

4. Kolokvijum

 • Uslov za polaganje Kolokvijuma je uradjen Praktičan rad.
 • Kolokvijum se polaže u Internet učionici 9. juna. Drugi termin za polaganje Kolokvijuma je 30. jun u Internet učionici.
 • Za položen Kolokvijum do 30. juna dobija se 10 bodova a nakon tog datuma 5 bodova.
 • Treći (i poslednji) termin za polaganje Kolokvijuma u školskoj 2020-21 je na dan usmenog ispita u septembarskom ispitnom roku.
 • Da bi položio Kolokvijum svaki student mora u Internet učionici da uradi  Zadatak za kolokvijum.  

 

******************************************************** 
********************************************************

 • Bodovi po osnovu predispitnih obaveza važe u tekućoj i narednoj školskoj godini.
 • Studentima ranijih generacija, tj. studentima koji su upisani u 2017. godini i ranije će biti omogućeno ispunjavanje predispitnih obaveza u okviru usmenog ispita, tj. odgovaraće na zadatke iz "Uputstva za Praktican rad" pa da treba da urade Praktican rad pre usmenog ispita u skladu sa važećim Uputstvom. 

 ********************************************************

 

 

NASTAVNI MATERIJAL

Obaveznu literaturu čine udžbenici:

Dopunsku literaturu čine sledeći tekstovi i prezentacije:

 • "Communico ergo sum ili INTERNET kako je nastao i kuda smera", Prof. dr VladimirŠtambuk, Akademska misao, 2010.g., (220 strana)
 • "Internet politics", Andrew Chadwick, 2006
   

 

 

USMENI ISPIT

 • Studenti ispit mogu polagati samo u terminima koje nadležna služba fakulteta odredi i istakne na oglasnoj tabli. Na dan ispita, nakon prozivke, može  biti odredjen dodatni termin (npr. za 2-3 dana) ako postoje opravdani razlozi (veliki broj kandidata i sl.) i uslovi za održavanje ispita u drugom terminu. 
 • Ispit se polaže po ispitnom spisku koji Studentska služba dostavlja profesorima.
 • Studenti moraju imati indeks da bi pristupili ispitu.  
 • Planirani termini za usmeni ispit (sa početkom u 12:00) u 2022. godini su:
  • 9. jun 
  • 30. jun
  • 25. avgust, i
  • 15. septembar.

 

Način polaganja ispita 

 • Usmeni ispit mogu polagati samo studenti koji su uradili Praktičan rad i položili Kolokvijum.
 • Na ispitnim ceduljama su tri pitanja a studenti od toga biraju dva, jer se kao treće pitanje računa provera poznavanja osnova informatičke pismenosti na kolokvijumu.
 • Treće pitanje se koristi ako postoji dilema da li je ocena prelazna ili da li je ocena srednja ili visoka.
 • Ispitna pitanja

Kriterijum ocenjivanja 

 • prisustvo na predavanjima - do 10 bodova
 • praktičan rad - do 20 bodova
 • Test - do 10 bodova (na dan usmenog ispita, neposredno pre izvlačenja ispitnih pitanja)
 • Kolokvijum - do 10 bodova (na dan usmenog ispita, neposredno pre izvlačenja ispitnih pitanja)
 • usmeni ispit - do 50 bodova
 • na usmenom ispitu za 6 je potrebno poznavanje činjenica, za 7 šire obrazloženje, za 8 sposobnost uspostavljanja veze izmedju različitih elemenata na koje se pitanje odnosi, za 9 je potreban visok kvalitet prezentacije i razumevanja a za 10 i kritičko preispitivanje pitanja na koje se odgovara
 • aktivnost u toku semestra (prisustvo na predavanjima i dobro uradjen test sredinom aprila studentima najčešće donosi jednu ocenu više od one koja se zasluži na usmenom ispitu.

Informacije za "stare" studente koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" 

 • Za studente koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" važi sve ono što se odnosi na predmet "Informatika" osim što je za njih važeći udžbenik "Informatika i Internet" Prof. dr Vladimira Štambuka iz 2005. godine i ispitna pitanja su različita.
 • Studentima koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" će biti omogućeno ispunjavanje predispitnih obaveza u okviru usmenog ispita, tj. odgovaraće na zadatke iz "Uputstva za Praktican rad", pa bi bilo poželjno da oni urade Praktican rad pre usmenog ispita u skladu sa važećim Uputstvom.
 • Ispitna pitanja za predmet "Kibernetika i informatika"

 

 ---  Nepristojno je e-mailom ili na hodniku postavljati pitanja za koja na ovom veb-sajtu postoje odgovori ---