• ...
 • ...
 • Nepristojno je e-mailom ili na hodniku postavljati pitanja za koja na ovom veb-sajtu postoje odgovori.

 

 

CILJ, SADRŽAJ I ISHODI PREDMETA

U okviru predmeta razmatraju se sledeća pitanja: smisao upravljanja; informacija kao osnova procesa upravljanja sistemima; sistemski pristup: razvoj i karakteristike mašina za obradu informacija (računari); informatika kao naučna disciplina koja se bavi proizvodnjom, čuvanjem, preradom, i deseminacijom informacija; fenomen Interneta (nastanak i razvoj), mašine za pretraživanje Interneta, servisi na Internetu, kompjuterski virusi, karakteristike nastajućeg informatičkog društva - društva zasnovanog na proizvodnji informacija (mrežna organizacija, dekompozicija, postmoderna); uticaj Interneta u politikologiji i društvenim naukama, osnovne društvene posledice Interneta i njegovog budućeg razvoja.

 

 

PREDISPITNE OBAVEZE

 

1. Prisustvo na predavanjima:

2. Praktičan rad

 • Za uradjen Praktičan rad do 25. aprila dobija se 20 bodova a nakon tog datuma 10 bodova.
 • Praktičan rad treba uraditi po sledećem  Uputstvu za Praktičan rad.

3. Test (Primer Testa iz 2014. godine)

 • Test će biti održan 30. marta od 14 do 18h. (Rezultati Testa - 2019)   (Rezultati Testa - 2018
 • Pitanja će obuhvatati materiju iz sledećih stranica udžbenika: 7-68, 204-209 i 245-252.
 • Test će biti sastavljen od 15 zadataka gde treba izabrati jedanod od tri ponudjena odgovora.
 • Za svaki tačan odgovor dobija se 1 bod a za svaki zaokruženi odgovor koji nije tačan oduzima se 1 bod. Maksimalan broj bodova koji se upisuje u indeks iznosi 10 a najmanji 0 bodova.

4. Kolokvijum

 • Uslov za polaganje Kolokvijuma je uradjen Praktičan rad.
 • Kolokvijum se polaže u Internet učionici 27. aprila od 14 do 18h. Drugi termin za polaganje Kolokvijuma je 11. maj od 12h u Internet učionici.
 • Za položen Kolokvijum do 11. maja dobija se 10 bodova a nakon tog datuma 5 bodova.
 • Treći (i poslednji) termin za polaganje Kolokvijuma u školskoj 2019-20 je na dan usmenog ispita u septembarskom ispitnom roku.
 • Da bi položio Kolokvijum svaki student mora u Internet učionici da uradi Zadatak za kolokvijum.
 • Položen Kolokvijum je uslov za izlazak na usmeni ispit.

 

******************************************************** 
********************************************************

 • Bodovi po osnovu predispitnih obaveza važe u tekućoj i narednoj školskoj godini.
 • Studentima koji su ispunili drugu i četvrtu predispitnu obavezu pre školske 2018-19 će biti omogućeno ponovno ispunjavanje predispitnih obaveza u okviru usmenog ispita, tj. odgovaraće na zadatke iz "Uputstva za Praktican rad".
 • Studentima koji su upisani pre 2010. godine će biti omogućeno ispunjavanje predispitnih obaveza u okviru usmenog ispita, tj. odgovaraće na zadatke iz "Uputstva za Praktican rad".
 • Spiskovi studenata koji su ispunili predispitne obaveze u ranijim godinama.

 ********************************************************

 

 

NASTAVNI MATERIJAL

Obaveznu literaturu čine udžbenici:

Dopunsku literaturu čine sledeći tekstovi i prezentacije:

 • "Communico ergo sum ili INTERNET kako je nastao i kuda smera", Prof. dr VladimirŠtambuk, Akademska misao, 2010.g., (220 strana)
 • "Internet politics", Andrew Chadwick, 2006
   

 

 

USMENI ISPIT

 • Studenti ispit mogu polagati samo u terminima koje nadležna služba fakulteta odredi i istakne na oglasnoj tabli. Na dan ispita, nakon prozivke, može  biti odredjen dodatni termin (npr. za 2-3 dana) ako postoje opravdani razlozi (veliki broj kandidata i sl.) i uslovi za održavanje ispita u drugom terminu. 
 • Planirani termini za usmeni ispit (sa početkom u 12:00) u 2020. godini su:
  • 23 januar,
  •  6 februar,
  • 28 maj,
  • 11 jun,
  • 27 avgust, i
  • 17 septembar.

Način polaganja ispita 

 • Usmeni ispit mogu polagati samo studenti koji su uradili Praktičan rad i položili II kolokvijum.
 • Na ispitnim ceduljama su tri pitanja a studenti od toga biraju dva, jer se kao treće pitanje računa provera poznavanja osnova informatičke pismenosti na kolokvijumu.
 • Treće pitanje se koristi ako postoji dilema da li je ocena prelazna ili da li je ocena srednja ili visoka.
 • Ispitna pitanja

Kriterijum ocenjivanja 

 • prisustvo na predavanjima - do 10 bodova
 • praktičan rad - do 20 bodova
 • Test - do 10 bodova
 • Kolokviijum - do 10 bodova
 • usmeni ispit - do 50 bodova
 • na usmenom ispitu za 6 je potrebno poznavanje činjenica, za 7 šire obrazloženje, za 8 sposobnost uspostavljanja veze izmedju različitih elemenata na koje se pitanje odnosi, za 9 je potreban visok kvalitet prezentacije i razumevanja a za 10 i kritičko preispitivanje pitanja na koje se odgovara
 • aktivnost u toku semestra (prisustvo na predavanjima i dobro uradjen test sredinom aprila studentima najčešće donosi jednu ocenu više od one koja se zasluži na usmenom ispitu.

Informacije za "stare" studente koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" 

 • Za studente koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" važi sve ono što se odnosi na predmet "Informatika" osim što je za njih važeći udžbenik "Informatika i Internet" Prof. dr Vladimira Štambuka iz 2005. godine i ispitna pitanja su različita.
 • Studentima koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" će biti omogućeno ispunjavanje predispitnih obaveza u okviru usmenog ispita, tj. odgovaraće na zadatke iz "Uputstva za Praktican rad", pa bi bilo poželjno da oni urade Praktican rad pre usmenog ispita u skladu sa važećim Uputstvom.
 • Ispitna pitanja za predmet "Kibernetika i informatika"