With Internet, You'll never walk alone. 

 

 

 - Nepristojno je e-mailom postavljati pitanja za koja na ovom veb-sajtu postoje odgovori.

 - Nepristojno je postavljati pitanja na hodniku ili u terminu ispita.

 - Studenti ispit mogu polagati samo u terminima koje nadležna služba fakulteta odredi i istakne na
   oglasnoj tabli. Na dan ispita, nakon prozivke, može biti odredjen dodatni termin (npr. za 2-3 dana) ako
   postoje opravdani razlozi (veliki broj kandidata i sl.) i uslovi za održavanje ispita u drugom terminu.

 

Sadržaj predmeta - teme za predavanja

- Opšta teorija sistema
- Šta je upravljanje i smisao upravljanja
- Sistemska analiza (primena u društvenim naukama)
- Priroda i odredjenje informacije
- Računari i informatička pismenost
- Nastanak i razvoj informatike
- Informatičko društvo
- Nastanak i razvoj Interneta
- Šta je i kako funkcioniše Internet
- Internet kao saznajno, informativno i komunikaciono sredstvo
- Kreiranje veb sajtova
- Internet i politika
- Mrežna organizacija društva

Cilj predmeta

U okviru predmeta razmatraju se sledeća pitanja: smisao upravljanja; informacija kao osnova procesa upravljanja sistemima; sistemski pristup: razvoj i karakteristike mašina za obradu informacija (računari); informatika kao naučna disciplina koja se bavi proizvodnjom, čuvanjem, preradom, i deseminacijom informacija; fenomen Interneta (nastanak i razvoj), mašine za pretraživanje Interneta, servisi na Internetu, kompjuterski virusi, karakteristike nastajućeg informatičkog društva - društva zasnovanog na proizvodnji informacija (mrežna organizacija, dekompozicija, postmoderna); uticaj Interneta u politikologiji i društvenim naukama, osnovne društvene posledice Interneta i njegovog budućeg razvoja.

Ishod predmeta

U okviru predmeta student treba da nauči: šta je smisao upravljanja; osnovne elemente sistemskog pristupa koji čini osnovu svih drugih disciplina; šta je suština informacija i informacionih sistema i kako se mogu primenjivati za uspostavljanje i delovanje organizacija i političkih i drugih procesa; u koje svrhe se koristi Internet; kako je organizovan (IP/TCP i Packet switching), upotreba računara, kako deluju mašine za pretraživanje; pribavljanje informacija uz pomoć mašina za pretraživanje Interneta; koji su servisi dostupni na Internetu; šta su virusi i kakav se budući razvoj Interneta predvidja i bitne društvene promene u društvima u kojima je proizvodnja informacija centralna aktivnost.

PREDISPITNE OBAVEZE

1. Prisustvo na predavanjima:
- Na predavanjima se vodi evidencija o prisustvu (Prisustvo na predavanjima u 2019.g.)    (Prisustvo na predavanjima u 2018.g.)   (Prisustvo na predavanjima u 2016.g.)     (Prisustvo na predavanjima u 2015.g.)
- Po osnovu prisustva studenti mogu da ostvare do 10 bodova.

2. Praktičan rad
- Za uradjen Praktičan rad do 11. maja dobija se 20 bodova a nakon tog datuma 10 bodova.
- Praktičan rad treba uraditi po sledećem  Uputstvu za Praktičan rad.

3. Test (Primer Testa iz 2014. godine)
- Test će biti održan 15. aprila od 14 do 18h. (Rezultati Testa - 2019)   (Rezultati Testa - 2018)      (Rezultati Testa iz 2016.g.)      (Rezultati Testa iz 2015.g.
- Pitanja će obuhvatati materiju iz sledećih stranica udžbenika: 7-68, 204-209 i 245-252.
- Test će biti sastavljen od 15 zadataka gde treba izabrati jedanod od tri ponudjena odgovora.
- Za svaki tačan odgovor dobija se 1 bod a za svaki zaokruženi odgovor koji nije tačan oduzima se 1 bod. Maksimalan broj bodova koji se upisuje u indeks iznosi 10 a najmanji 0 bodova.

4. Kolokvijum
- Uslov za polaganje Kolokvijuma je uradjen Praktičan rad.
- Kolokvijum se polaže u Internet učionici 27. maja od 14 do 18h. Drugi termin za polaganje Kolokvijuma je 1. jun od 12h u Internet učionici.
- Za položen Kolokvijum do 1. juna dobija se 10 bodova a nakon tog datuma 5 bodova.
- Treći (i poslednji) termin za polaganje Kolokvijuma u školskoj 2018-19 je na dan usmenog ispita u septembarskom ispitnom roku.
- Da bi položio Kolokvijum svaki student mora u Internet učionici da uradi Zadatak za kolokvijum.
- Položen Kolokvijum je uslov za izlazak na usmeni ispit.

**************
**************
Bodovi po osnovu predispitnih obaveza važe u tekućoj i narednoj školskoj godini.

Studentima koji su ispunili drugu i četvrtu predispitnu obavezu pre školske 2017-18 će biti omogućeno ponovno ispunjavanje predispitnih obaveza u okviru usmenog ispita, tj. odgovaraće na zadatke iz "Uputstva za Praktican rad".

Studentima koji su upisani pre 2010. godine će biti omogućeno ispunjavanje predispitnih obaveza u okviru usmenog ispita, tj. odgovaraće na zadatke iz "Uputstva za Praktican rad".

 

**************
**************

U školskoj 2016-17 godini, predispitne obaveze ispunili su studenti upisani 2016. godine sa sledećim rednim brojevima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 113/14, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 468/13, 487/13, 491/12, 509/13, 604/14, 1105, i 1518.


U školskoj 2015-16 godini, predispitne obaveze ispunili su studenti upisani 2015. godine sa sledećim rednim brojevima:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 1109, 1110 i studenti uisani 2014. godine sa sledećim rednim brojevima: 53, 54, 60, 61, 66, 73, 74, 75, 66/11, 84, 402, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 424, 425, 426, 428, 431, 434, 436, 439, 441, 435/12, 450, 451, 452, 454, 459, 462, 463, 464, 466, 455/13, 469, 470, 471, 460/12, 472, 473, 474, 465/13, 479, 480, 482, 484, 486, 488, 489, 490, 491, 479/13, 495, 496, 499, 502, 503, 506, 502/13, 505/13, 517/13, 522/13, 524/12, 527/12, 528/12, 545/12, 546/.12, 665/13, 1002, 1007, 1009, 1010, 1015, 1017, 1018 i 1025.

****************************************
****************************************

Od studenata upisanih 2013. godine u školskoj 2014-15 godini, predispitne obaveze ispunili su studenti sa sledećim rednim brojevima: 62, 431, 468, 449, 474, 458, 463, 440, 85, 499, 411, 519, 81, 478, 492, 475, 448, 473, 429, 64, 406, 497, 407, 314, 416/11, 59/11, 439, 459, 438, 452, 491, 66, 415, 405, 482, 78, 443, 488, 444, 63, 54, 480, 67, 447, 451, 503, 422, 485, 427, 456, 490, 71, 410, 412, 500, 450, 73, 496 i 495.

Od studenata upisanih 2012. godine u školskoj 2013-14 godini, predispitne obaveze ispunili su studenti sa sledećim rednim brojevima: 51, 52, 54, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 84, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 208, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 426, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 442, 443, 451, 452, 453, 455, 457, 458, 460, 461, 462, 464, 468, 468/11, 469, 471, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 486, 487, 488, 491, 492, 492/10, 496, 502, 503, 505, 507, 509, 512/10, 513, 517, 519, 520, 522, 523, 525, 529, 530, 533, 535, 536 i 543, 544 i 545.

Od studenata upisanih 2011. godine u školskoj 2012-13 godini, predispitne obaveze ispunili su studenti sa sledećim rednim brojevima: 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 82, 83, 278, 281, 298, 308, 401, 403, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 418, 420, 421, 423, 424, 426, 427, 429, 431, 432, 434, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 451, 458, 459, 460, 465, 466, 467, 469, 470, 475, /10, 477, 479, 480, 481, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 521/10, 522, 524, 525, 526, 648/10 i 666/10.

Od studenata upisanih 2010. godine u školskoj 2011-12 godini, predispitne obaveze ispunili su studenti sa sledećim rednim brojevima: 55, 56, 60, 63, 64, 68, 69, 74, 79, 80, 81, 84, 85, 152, 304, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 415, 416, 420, 425, 428, 431, 433, 437, 440, 444, 446, 448, 449, 450, 452, 453, 456, 457, 458, 460, 461, 463, 467, 468, 470, 471, 472, 474, 476, 477, 480, 482, 484, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 516, 519 i 520.

NASTAVNI MATERIJAL

Obaveznu literaturu čine:
- osnovni udžbenik "INFORMATIKA" (Prof. dr Vladimir Štambuk, Čigoja štampa, 2007. ili drugo izdanje iz 2014.g.) i
- monografija "Informatizacija društva - nove mogućnosti i krupne posledice", Mrdja Nebojša, 2016 (strane strane 7-39, 59-66 i 72-95)

Dopunsku literaturu čine sledeći tekstovi i prezentacije:
- "Communico ergo sum ili INTERNET kako je nastao i kuda smera", Prof. dr VladimirŠtambuk, Akademska misao, 2010.g., (220 strana)
- "Internet politics", Andrew Chadwick, 2006

 - Smisao upravljanja.ppt
​ - Matrice razvoja.ppt
- Kibernetika.ppt
- Opšta teorija sistema.ppt
- Opšta teorija informacija.ppt
- Nastanak računara.ppt
- Organizacione promene u preduzećima pod uticajem IT.ppt
- NIT i buducnost obrazovanja.ppt
- Informatika.ppt
- Informatičko drustvo.ppt
- Nastanak Interneta.ppt
- Mašine za pretraživanje.ppt
- Virtualni prostor na Internetu.ppt
- Bezbednost, virusi i razvoj Interneta.ppt
- Internet i politika.ppt
- Internet - Novo tržište.ppt
- Internet i kultura.ppt 

USMENI ISPIT

- Studenti ispit mogu polagati samo u terminima koje odredi nadležna služba fakulteta.
- Na dan ispita ne mogu se upisivati bodovi po osnovu predispitnih obaveza. To se mora obaviti ranije i to u terminu konsultacija (uz najavu e-mailom).
- Na dan ispita, nakon prozivke, može biti odredjen dodatni termin (npr. za 2-3 dana) ako postoje opravdani razlozi (veliki broj kandidata i sl.) i uslovi za održavanje ispita u drugom terminu.
- Planirani termini za usmeni ispit (sa početkom u 12:00) u 2019. godini su:
  - 6 jun,
  - 4 jul,
  - 29 avgust, i
  - 19 septembar.

Način polaganja ispita

- Usmeni ispit mogu polagati samo studenti koji su uradili Praktičan rad i položili II kolokvijum.
- Na ispitnim ceduljama su tri pitanja a studenti od toga biraju dva, jer se kao treće pitanje računa provera poznavanja osnova informatičke pismenosti na kolokvijumu.
- Treće pitanje se koristi ako postoji dilema da li je ocena prelazna ili da li je ocena srednja ili visoka.
- Ispitna pitanja

Kriterijum ocenjivanja

- prisustvo na predavanjima - do 10 bodova
- praktičan rad - do 20 bodova
- Test - do 10 bodova
- Kolokviijum - do 10 bodova
- usmeni ispit - do 50 bodova
- na usmenom ispitu za 6 je potrebno poznavanje činjenica, za 7 šire obrazloženje, za 8 sposobnost uspostavljanja veze izmedju različitih elemenata na koje se pitanje odnosi, za 9 je potreban visok kvalitet prezentacije i razumevanja a za 10 i kritičko preispitivanje pitanja na koje se odgovara
- aktivnost u toku semestra (prisustvo na predavanjima i dobro uradjen test sredinom novembra studentima najčešće donosi jednu ocenu više od one koja se zasluži na usmenom ispitu.

Informacije za "stare" studente koji polažu predmet "Kibernetika i informatika"

- Za studente koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" važi sve ono što se odnosi na predmet
"Informatika" osim što je za njih važeći udžbenik "Informatika i Internet" Prof. dr Vladimira Štambuka iz 2005. godine i ispitna pitanja su različita.
- Studentima koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" će biti omogućeno ispunjavanje predispitnih obaveza u okviru usmenog ispita, tj. odgovaraće na zadatke iz "Uputstva za Praktican rad", pa bi bilo poželjno da oni urade Praktican rad pre usmenog ispita u skladu sa važećim Uputstvom.
- Ispitna pitanja za predmet "Kibernetika i informatika"