Sadržaj predmeta - teme za predavanja 

 • Opšta teorija sistema
 • Šta je upravljanje i smisao upravljanja
 • Sistemska analiza (primena u društvenim naukama)
 • Priroda i odredjenje informacije
 • Računari i informatička pismenost
 • Nastanak i razvoj informatike
 • Informatičko društvo
 • Nastanak i razvoj Interneta
 • Šta je i kako funkcioniše Internet
 • Internet kao saznajno, informativno i komunikaciono sredstvo
 • Kreiranje veb sajtova
 • Internet i politika
 • Mrežna organizacija društva

 

Cilj predmeta

U okviru predmeta razmatraju se sledeća pitanja: smisao upravljanja; informacija kao osnova procesa upravljanja sistemima; sistemski pristup: razvoj i karakteristike mašina za obradu informacija (računari); informatika kao naučna disciplina koja se bavi proizvodnjom, čuvanjem, preradom, i deseminacijom informacija; fenomen Interneta (nastanak i razvoj), mašine za pretraživanje Interneta, servisi na Internetu, kompjuterski virusi, karakteristike nastajućeg informatičkog društva - društva zasnovanog na proizvodnji informacija (mrežna organizacija, dekompozicija, postmoderna); uticaj Interneta u politikologiji i društvenim naukama, osnovne društvene posledice Interneta i njegovog budućeg razvoja.

 

Ishod predmeta

U okviru predmeta student treba da nauči: šta je smisao upravljanja; osnovne elemente sistemskog pristupa koji čini osnovu svih drugih disciplina; šta je suština informacija i informacionih sistema i kako se mogu primenjivati za uspostavljanje i delovanje organizacija i političkih i drugih procesa; u koje svrhe se koristi Internet; kako je organizovan (IP/TCP i Packet switching), upotreba računara, kako deluju mašine za pretraživanje; pribavljanje informacija uz pomoć mašina za pretraživanje Interneta; koji su servisi dostupni na Internetu; šta su virusi i kakav se budući razvoj Interneta predvidja i bitne društvene promene u društvima u kojima je proizvodnja informacija centralna aktivnost.